Wat een toppers! Gefeliciteerd @TimCoronel en @TomCoronel! #Dakar2017 #eatmydust #eatmycheese https://t.co/7pFboBVQov 2 jaren geleden
← Terug naar de actie

Actievoorwaarden

ACTIE VOORWAARDEN
Op dit moment heeft Koninklijke ERU een unieke Dakaractie. Bij aankoop van 1 verpakking ERU Prestige ontvangt u een unieke code waarmee u kans maakt op een ERU Prestige Cool Tool inclusief één jaar lang ERU Prestige.

Deze actievoorwaarden zijn geldig op bovengenoemde actie welke is georganiseerd door het merk ERU Prestige van Koninklijke ERU.

Contactgegevens van Koninklijke ERU zijn:
Koninklijke ERU
Postbus 7
3440 AA Woerden

Artikel 1 - Algemeen
 1. Op deze actie- en deelnemersvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden berecht door de bevoegde burgerlijke rechter te Utrecht in Nederland dan wel een door de organisatie aan te wijzen rechter.
 2. Koninklijke ERU (hier na te noemen “organisator”) heeft te allen tijde en zonder opgaaf van reden en zonder melding vooraf het recht (de organisatie of opzet van) deze actie te (laten) beëindigen en/of (prijzen en/of actievoorwaarden) te (laten) wijzigen. In geval van wijziging of beëindiging van de actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.kaasvoorkerels.nl/actie. Bij aanpassing van de actievoorwaarden zal de aangepaste versie zo snel mogelijk op de website www.kaasvoorkerels.nl/actie worden geplaatst.
 3. Deelname aan deze actie is uitsluitend toegestaan aan personen ouder dan 18 jaar die tijdens de actieperiode woonachtig zijn in Nederland of België en dus een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland of België hebben.

Artikel 2 - Deelname
 1. De deelnemer vult online het deelnameformulier in op www.kaasvoorkerels.nl/actie. Hierbij vermeldt de deelnemer zijn/haar contactgegevens bestaande uit de volledige naam en een geldig e-mailadres. De ingevoerde gegevens worden door de organisator niet verstrekt aan derden.
 2. De deelnemer garandeert dat alle verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn, hiervoor is de organisator niet verantwoordelijk.
 3. De organisator houdt deelnemer alleen op de hoogte van haar producten, diensten en andere acties indien de deelnemer hiertoe bij deelname toestemming geeft door een zogeheten opt-in te verlenen.

Artikel 3 - Uitsluiting van deelname
 1. Van deelneming aan de actie zijn uitgesloten:
  • De organisator Koninklijke ERU.
  • Elke andere persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de actie.
 2. De in lid 1 van dit artikel omschreven uitsluiting geldt mede voor de werknemers, medewerkers, directeuren en/of andere personen werkzaam bij of verbonden aan de vermelde organisaties.
 3. Eveneens zijn van deelname uitgesloten familieleden in de eerste graad van de personen die in de voorgaande leden 1 en 2 zijn bedoeld, alsmede personen die op hetzelfde adres staan geregistreerd als de personen die in de voorgaande leden 1 en 2 zijn bedoeld.
 4. Personen onder 18 jaar zijn uitgesloten van deelname.

Artikel 4 - Actiemechanisme en prijzen
 1. Bij aankoop van 1 verpakking ERU Prestige ontvangt u een unieke actiecode op de verpakking. Ga naar www.kaasvoorkerels.nl/actie en volg de instructies op de website om kans te maken op een ERU Prestige Cool Tool inclusief één jaar lang gratis ERU Prestige.
 2. Het volledige prijzenpakket bestaat uit:
  • 12 x ERU Prestige Cool Tool inclusief één jaar lang gratis ERU Prestige ( = maximaal 60 kuipjes ERU Prestige 100 gram).
 3. De prijzen zijn niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of andere producten of diensten.
 4. Deelname aan deze actie is gratis, behalve de aanschaf van de actieverpakking van ERU Prestige 100 gram.
 5. U kunt uitsluitend deelnemen met een unieke actiecode.
 6. U kunt zo vaak deelnemen aan de actie als u wilt, mits u 1 actiecode per keer hebt.
 7. De actieperiode loopt van 6 januari t/m 17 januari 2019.
 8. De actieperiode is verdeelt in 12 speelrondes, te weten:
  • Ronde 1: vanaf opening actie tot en met 6 januari 2019 23:59 uur
  • Ronde 2: 7 januari 2019 00:00 uur tot en met 23:59 uur
  • Ronde 3: 8 januari 2019 00:00 uur tot en met 23:59 uur
  • Ronde 4: 9 januari 2019 00:00 uur tot en met 23:59 uur
  • Ronde 5: 10 januari 2019 00:00 uur tot en met 23:59 uur
  • Ronde 6: 11 januari 2019 00:00 uur tot en met 23:59 uur
  • Ronde 7: 12 januari 2019 00:00 uur tot en met 23:59 uur
  • Ronde 8: 13 januari 2019 00:00 uur tot en met 23:59 uur
  • Ronde 9: 14 januari 2019 00:00 uur tot en met 23:59 uur
  • Ronde 10: 15 januari 2019 00:00 uur tot en met 23:59 uur
  • Ronde 11: 16 januari 2019 00:00 uur tot en met 23:59 uur
  • Ronde 12: 17 januari 2019 00:00 uur tot en met 23:59 uur
  • Ronde 13: 18 januari 2019 00:00 uur tot en met 31 januari 2019 23:59 uur
 9. Alle actiecodes die tot en met 6 januari 2019 zijn ingevoerd zullen met de eerste ronde meedoen.
 10. Alle actiecodes die van 18 januari 2019 00:00 uur tot en met 31 januari 2019 23:59 uur zijn ingevoerd zullen met de laatste ronde meedoen.
 11. Direct aan het einde van iedere spelronde vindt er een (1) trekking plaats. Uit het aantal deelnemers van de betreffende ronde wordt door de computer de prijswinnaar willekeurig geselecteerd. De winnaar wordt na sluiting van iedere spelronde bekendgemaakt. Alleen met de winnaars neemt de organisator persoonlijk contact op via de mail.
 12. Alle ERU Prestige Cool Tools zullen tijdens een gezamenlijke uitreiking op een nader te bepalen locatie en datum worden uitgereikt. De winnaars zullen per e-mail alle informatie over de uitreiking ontvangen. Indien de winnaar verhinderd is, zal er in overleg met de organisator gekeken worden naar een ander alternatief. Over de uitslag en toekenning van de prijzen kan niet worden gecorrespondeerd.
 13. De actiecode is niet inwisselbaar of uit te keren in geld of andere producten of diensten.

Artikel 5 - Uitsluitingen
 1. De organisator en iedere bij de actie betrokken persoon zijn onder geen enkele voorwaarde of omstandigheid aansprakelijk indien er sprake is van overmacht, of om welke reden dan ook de actie of bepaalde modaliteiten van de actie noodzakelijkerwijs zouden dienen te worden gewijzigd, onderbroken, uitgesteld, gestopt of geannuleerd.
 2. De in lid 1 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de actie te maken krijgt met fouten, vertragingen, verliezen, technische defecten van door de organisator ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van de door de organisator of de door haar ingeschakelde derden bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers, netwerken en leidingen of andere zaken, niets uitgezonderd.
 3. De in lid 1 bedoelde (rechts)personen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade.
 4. De in lid 1 bedoelde (rechts)personen zijn niet aansprakelijk voor enige uit de actie voortvloeiende handelingen of eventuele schade, mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het bekijken van de website en/of eventuele gebreken bij het verzenden van de inzendingen.
 5. De in lid 1 bedoelde (rechts)personen zijn niet verantwoordelijk voor welke schade, kosten, of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de actie, behoudens bij opzet of grove schuld.
 6. De organisator is jegens de deelnemer niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de actie.

Artikel 6 - Reglement
 1. Het louter deelnemen aan de actie houdt in de aanvaarding van dit reglement zonder enig voorbehoud.
 2. Dit reglement is beschikbaar en openbaar.
 3. De deelnemer die een kopie van dit reglement wenst te ontvangen, dient bij zijn/haar aanvraag een aan zichzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde enveloppe te sturen naar de organisator (Koninklijke ERU, Postbus 7, 3440 AA Woerden), o.v.v. ‘ERU Prestige Dakaractie 2019’.

Artikel 7 - Onvoorziene omstandigheden
 1. In geval van overmacht, of indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen, zal de organisator daar een beslissing over nemen.
 2. De organisator is bevoegd elke noodzakelijke beslissing te nemen om de goede werking van de actie te verzekeren. De beslissing van de organisator is soeverein en zonder verhaal.
 3. De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers, die naar haar redelijk oordeel frauduleus voorkomen of een onrechtmatige/onregelmatige gang van zaken of beïnvloeding met zich mee (zouden) brengen, direct en zonder nadere motivering van deelname uit te sluiten.
 4. Of een wijziging noodzakelijk is, staat uitsluitend ter beoordeling aan de organisator.
 5. Eventuele wijziging(en), onderbreking, beëindiging, uitstel of annulering zal zo spoedig mogelijk op de website www.kaasvoorkerels.nl/actie bekend worden gemaakt.

Artikel 8 - Slotbepalingen
 1. Op de actie is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen die uit de actie voorkomen, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter van de statutaire vestigingsplaats van de organisator.
 3. Niets uit de inhoud van de actie, dan wel publicatie, mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van de organisator.
 4. Elke vraag of klacht betreffende het verloop van de actie zal per schrijven, binnen de 7 kalenderdagen volgend op de afsluiting van de actie waarover de vraag of klacht handelt, moeten worden verstuurd naar het volgende adres: Koninklijke ERU, Postbus 7, 3440 AA te Woerden o.v.v. ‘ERU Prestige Dakaractie 2019’. In geen enkel geval zullen de klachten mondeling of via telefoon behandeld kunnen worden. De klachten die na het verstrijken van de termijn of niet schriftelijk toegekomen zijn, zullen niet worden behandeld.

← Terug naar de actie