Wat een toppers! Gefeliciteerd @TimCoronel en @TomCoronel! #Dakar2017 #eatmydust #eatmycheese https://t.co/7pFboBVQov 2 jaren geleden
Bekijk alle nieuwsberichten Actievoorwaarden: 'Maak kans op de Dakar helm van Tim en Tom!'

Actievoorwaarden: 'Maak kans op de Dakar helm van Tim en Tom!'

03-01-2019  ACTIEVOORWAARDEN

Van vrijdag 4 t/m donderdag 10 januari 2019 heeft Koninklijke ERU een winactie lopen in de Dakar special van De Telegraaf welke is uitgegeven op vrijdag 4 januari 2019. Bij deze actie maakt de deelnemer kans op de gebruikte ERU Prestige kaashelm van Tim en Tom Coronel.

Deze actievoorwaarden zijn geldig op bovengenoemde actie welke is georganiseerd door het submerk ERU Prestige van Koninklijke ERU.

Contactgegevens van Koninklijke ERU zijn:
Koninklijke ERU
Postbus 7
3440 AA Woerden

1. Op deze actie- en deelnemersvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden berecht door de bevoegde burgerlijke rechter te Utrecht in Nederland dan wel een door de organisatie aan te wijzen rechter.

2. Deelname aan deze actie is uitsluitend toegestaan aan personen ouder dan 18 jaar, die tijdens de actieperiode woonachtig zijn in Nederland met een vaste woon- of verblijfplaats.

3. Medewerkers en familieleden van de organisator, of andere personen die betrokken zijn bij de organisatie van deze actie, zijn uitgesloten van deelname.

4. Door deel te nemen aan de winactie accepteert de deelnemer de algemene actievoorwaarden zonder enig voorbehoud.

5. Een aankoop van een ERU kaas is niet vereist om mee te doen aan de competitie.

6. De deelnemer dient De Telegraaf incl. Dakar special te kopen, de kaashelmen te tellen, het aantal getelde kaashelmen per e-mail aan info@kaasvoorkerels.nl door te geven om deel te nemen aan de actie.

7. De actieperiode loopt van vrijdag 4 januari t/m donderdag 10 januari 2019. Na bovengenoemde periode zullen nieuwe inzendingen niet meer in overweging worden genomen.

8. De winnaar ontvang de volgende prijs: de gebruikte Dakar helm van Tim en Tom Coronel.

9. Er wordt één (1) prijstrekking gehouden om één (1) winnaar van de actie te bepalen, in overeenstemming met punt 7 van de Algemene Actievoorwaarden.

10. De winnaar(es) van de actie wordt op vrijdag 11 januari per e-mail op de hoogte gesteld. Om de prijs te ontvangen dient de winnaar binnen 48 uur per e-mail te reageren.

11. Als de winnaar 48 uur na bekendmaking geen antwoord heeft gestuurd, heeft de organisator het recht om de prijs aan een andere deelnemer uit te reiken.

12. Verliezers zullen geen persoonlijk bericht ontvangen.

13. De uitreiking van de gewonnen prijs vindt plaats op een door de organisator te bepalen locatie en datum.

14. De organisator en iedere bij de actie betrokken persoon zijn onder geen enkele voorwaarde of omstandigheid aansprakelijk indien er sprake is van overmacht, of om welke reden dan ook de actie of bepaalde modaliteiten van de actie noodzakelijkerwijs zouden dienen te worden gewijzigd, onderbroken, uitgesteld, gestopt of geannuleerd.

15. De in lid 14 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de actie te maken krijgt met fouten, vertragingen, verliezen, technische defecten van door de organisator ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van de door de organisator of de door haar ingeschakelde derden bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers, netwerken en leidingen of andere zaken, niets uitgezonderd.

16. De in lid 14 bedoelde (rechts)personen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade.

17. De in lid 14 bedoelde (rechts)personen zijn niet aansprakelijk voor enige uit de actie voortvloeiende handelingen of eventuele schade, mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het bekijken van de website en/of eventuele gebreken bij het verzenden van de inzendingen.

18. De in lid 14 bedoelde (rechts)personen zijn niet verantwoordelijk voor welke schade, kosten, of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de actie, behoudens bij opzet of grove schuld.

19. De organisator is jegens de deelnemer niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de actie.

20. De prijs is niet overdraagbaar of inwisselbaar. Er is geen geldprijs of krediet beschikbaar.

21. De organisator behoudt het recht voor om op ieder moment de actie en/of actievoorwaarden, tijdelijk of permanent, aan te passen met of zonder aankondiging aan de deelnemers.

22. Dit reglement is beschikbaar en openbaar.

23. Elke vraag of klacht betreffende het verloop van de actie zal per schrijven, binnen de 7 kalenderdagen volgend op de afsluiting van de actie waarover de vraag of klacht handelt, moeten worden verstuurd naar het volgende adres: Koninklijke ERU, Postbus 7, 3440 AA te Woerden o.v.v. ‘ERU Prestige – Dakar helm Tim en Tom’. In geen enkel geval zullen de klachten mondeling of via telefoon behandeld kunnen worden. De klachten die na het verstrijken van de termijn of niet schriftelijk toegekomen zijn, zullen niet worden behandeld.